Våra Liv

våra liv - vit bg

 

Uttalande från styrelsen Spiritus Mundi gällande projektet Våra Liv.

 

Kulturföreningen Spiritus Mundi med styrelse är mycket förvånad över det beslut som fattas nu i dagarna av Sociala Resursförvaltningen i Malmö. Behandlingen av föreningen och hanteringen av ärendet har varit allt annan än professionell. Att en kommunal förvaltning behandlar en förening med en historia på drygt 15 år av väl genomförda projekt i Malmö på detta sätt är beklagligt. 

Spiritus Mundi har gjort allt vi kan för att möta förvaltningens krav. Det ska anmärkas på att förvaltningen valde att inleda sin ekonomiska utredning den 19 december 2016, varvid man hade klart för sig att Spiritus Mundi hade stängt över helgerna. Förvaltningen har sedan under ledigheten skickat mängder med påminnelser om sin begäran att få ut fullgod redovisning från föreningen. Spiritus Mundi har förklarat för förvaltningen att man inte har möjlighet att lämna begärt material under den tidsram som förvaltningen begärt, då föreningens redovisningskonsult inte skulle hinna få klart redovisningen. Det borde vara allmän kännedom att en fullgod redovisning för ett helt år rimligen inte kan lämnas förrän en bit in på nästföljande år. Spiritus Mundi har tillhandahållit finansiell redovisning i den utsträckning det varit möjligt. Detta gäller även redovisning av aktiviteter i projektet. 

Vidare är det förvånande att förvaltningen inte använder sig av sin rätt enligt avtal till egenkontroll genom besök hos Spiritus Mundi, vilket borde vara det lämpliga om förvaltningen har synpunkter och frågor gällande projektverksamheten. Vi vill även påpeka att vi inte har någon skyldighet enligt avtal att redovisa till förvaltningen vilka andra projektmedel som ingår i Spiritus Mundis verksamhet.  

Spiritus Mundi förbehåller sig rätten att kräva skadestånd om förvaltningen förorsakar oss förluster genom uppsägning av avtalet med kort varsel och utan grund. Spiritus Mundi är ansvarig för löner och andra löpande kostnader inom projektet som inte kan avvecklas på en dag. Alla avtal innehåller rätt till skälig uppsägningstid.

Avslutningsvis kan nämnas att Spiritus Mundi har ställt frågan till Sociala Resursförvaltningen vad orsaken till deras handling och beslut är. Vi har än idag inte fått något tydligt svar. Vi är av den bestämda uppfattningen att en kommunal förvaltnings verksamhet bör genomsyras av transparens och öppenhet. Vi kan inte annat än ställa oss frågan vad det är för agenda som driver förvaltningen i denna fråga. 

Med vänlig hälsning,

 

Thomas Antoni                                                              Nicolas Strömbäck

Ordförande                                                                     vice ordförande

 

 

 

Om bakgrund till projektplan och mål Våra Liv.

Spiritus Mundi skrev projektplan i ansökan till Arvsfonden med utgångspunkt att ansvaret för projektmål och beslut skulle ligga på Spiritus Mundi. Så har våra två tidigare Arvsfonden projekt (Gunga Malmö och InteOkej) styrts med mycket goda resultat för generationer av unga i Malmö.

I projektplan för Våra Liv, gjordes tillsammans med samarbetsorganisation en uppskattning på antal ungdomar och vuxna från projektets olika målgrupper skulle nå totalt i det tre åriga projektet.

Malmö stad ställde sig bakom dessa siffror då de skickade in ansökan.

Baserat på erfarenheter från Spiritus Mundis arbete med utsatta grupper i mellanöstern, inklusive den målgrupp som vi i projektplan Våra Liv kallar målgrupp ett, gjordes en uppskattning om vad projektet skulle nå i Malmö redan år 1.

Projektmålet på 50 individer från målgrupp 1, de redan radikaliserade, var allt för ambitiöst under år 1 med tanke på följande:

Projektuppstart tog sex månader. Samarbetsformen med en stad som projektägare tillsammans med fyra parter från civilsamhället medförde stora utmaningar och problem.

I projektplan till Våra Liv är en central del åtgärdsprogrammet, där Spiritus Mundis erfarenheter är unika gäller skapandet av innovativa förebyggande insatser för unga. Dessa insatser skall ge unga verktyg att återfinna tron på sin stad och samhälle, sig själva samt att motstå rekrytering till våldsutövande extremism.

Utöver utbildningsinsatser för övriga målgrupper i projektplan som genomförts under hösten hos Spiritus Mundi, på stadsbiblioteket, Malmö stad, Polisen samt på ett antal konferenser, har Spiritus Mundi under hösten fokuserat på att skapa och tillsammans med projektets primära ungdomsgrupp ”Unga Liv” testa de förebyggande insatserna är färdigutvecklade och planerades att under 2017 nå ut brett till Malmös unga.

 

Vi bemöter nedan felaktiga uppgifter från SVT och Sydsvenska Dagbladet.

Thomas Holst har under hösten erhållt lön i projeketet Våra Liv på 50%, dvs 20 timmar per vecka.

Thomas har utöver detta under hösten jobbat i Klippan kommun 50% där lön utgått från Klippans Kommun. Thomas lägger utöver detta i snitt i veckan 10-12 timmar i lokalen för övrigt projekt arbete, sysslor och åtaganden.

Organisationen har beviljats medel för 2016/2017 från MUCF i ett separat mindre projekt där vi från Spiritus Mundi perspektiv, fria från Malmö stad, samlar data, kunskap och praktiska erfarenheter som skall mynna ut i en metodbok för skolan och civilsamhället. Har har vi sökt medel för löner i det projektet där det gjordes en bedöming av insatsen på 25% för Thomas Holst.

Thomas har under hösten inte som det påstås jobbat 150 % med lön från både Arvsfonden och MUCF. Detta projekt med stöd från MUCF slutredovisas 2017-08-31. Om vi som projektfinansierad organisation behöver ställa frågan till MUCF om ursprunglig budget förändrats, dvs att vi ber om en flytt från en post till en annan görs detta i god till innan revision och slutrapport.

Vad gäller SVTs fråga om tvätt och diskmedel i projektet Våra Liv fungerar det så för en projektfinansierad organisation då det inte finns några övriga medel i form av verksamhetsstöd från Malmö stad, vilket betyder att tvätt av handdukar och disk i lokalen behöver bekostas av projektet.

Vad gäller frågan om server och huruvida vi fått godkännande av inköp eller inte så är svaret ja.

Det söktes i projektansökan medel för datorer och utrustning. Spiritus Mundis server havererade i februari 2016 vilket medförde att den 7 år gamla datorn behövde bytas ut om projektet skulle kunna fortsätta. Därav köptes färre datorer till projektet än vad som behövdes. Samarbetsorganisationer erhöll sina, men Spiritus Mundi kunde inte i projektet ersätta våra 7 år gamla arbetsstationer.

Detta rapporterades i slutrapport år 1 och det blev totalt sätt ett underskott på denna post i redovisningen till Arvsfonden på ca 7 tkr. Detta är inte ovanligt eller anmärkningsvärt på något sätt.

Till sist vad det gäller ursprunglig budget för projektet Våra Liv med Malmö stad som projektägare vill vi klargöra följande:

Budgeten inkluderade lönekostnader för samarbetspartners.

Budgeten förändrades inte då Malmö stad skickade in ansökan vilket medförde att det som ursprungligen budgeterats för Spiritus Mundi att driva projektet nu skulle göras anspråk på av projektägare och en samarbetspartner.

Vi menar att det största problemet med projektet Våra Liv är misslyckandet i hur en kommun samarbetar med civilsamhället. Detta skulle prövas vilket var en viktig, spännande och intressant idé från Arvsfonden men problematiken i samverkan blev för stor, det fanns ingen strategi eller kunskap från staden i verkligheten för att arbeta i samverkan med projektfinansierade organisationer som Spiritus Mundi.

Malmö stad har ett moraliskt ansvar som inte beaktats i hanterandet av hur en civilsamhälles organisation som Spiritus Mundi skapade möjligheten och förutsättningarna för Våra Liv.

Oavsett vad det slutgiltiga testamentet till projektet Våra Liv initierat av Spiritus Mundi med Malmö stad som projektägare hamnar, så finns det mycket värdefull kunskap i denna erfarenhet för både civilsamhället och kommuner, inte minst i frågan gällande förebyggande arbete mot radikalisering.

Med vänliga hälsningar styrelsen Spiritus Mundi.

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv