Våra Liv

våra liv - vit bg

 

Uttalande från styrelsen Spiritus Mundi gällande projektet Våra Liv.

 

Kulturföreningen Spiritus Mundi med styrelse är mycket förvånad över det beslut som fattas nu i dagarna av Sociala Resursförvaltningen i Malmö. Behandlingen av föreningen och hanteringen av ärendet har varit allt annan än professionell. Att en kommunal förvaltning behandlar en förening med en historia på drygt 15 år av väl genomförda projekt i Malmö på detta sätt är beklagligt. 

Spiritus Mundi har gjort allt vi kan för att möta förvaltningens krav. Det ska anmärkas på att förvaltningen valde att inleda sin ekonomiska utredning den 19 december 2016, varvid man hade klart för sig att Spiritus Mundi hade stängt över helgerna. Förvaltningen har sedan under ledigheten skickat mängder med påminnelser om sin begäran att få ut fullgod redovisning från föreningen. Spiritus Mundi har förklarat för förvaltningen att man inte har möjlighet att lämna begärt material under den tidsram som förvaltningen begärt, då föreningens redovisningskonsult inte skulle hinna få klart redovisningen. Det borde vara allmän kännedom att en fullgod redovisning för ett helt år rimligen inte kan lämnas förrän en bit in på nästföljande år. Spiritus Mundi har tillhandahållit finansiell redovisning i den utsträckning det varit möjligt. Detta gäller även redovisning av aktiviteter i projektet. 

Vidare är det förvånande att förvaltningen inte använder sig av sin rätt enligt avtal till egenkontroll genom besök hos Spiritus Mundi, vilket borde vara det lämpliga om förvaltningen har synpunkter och frågor gällande projektverksamheten. Vi vill även påpeka att vi inte har någon skyldighet enligt avtal att redovisa till förvaltningen vilka andra projektmedel som ingår i Spiritus Mundis verksamhet.  

 

Spiritus Mundi förbehåller sig rätten att kräva skadestånd om förvaltningen förorsakar oss förluster genom uppsägning av avtalet med kort varsel och utan grund. Spiritus Mundi är ansvarig för löner och andra löpande kostnader inom projektet som inte kan avvecklas på en dag. Alla avtal innehåller rätt till skälig uppsägningstid.

Avslutningsvis kan nämnas att Spiritus Mundi har ställt frågan till Sociala Resursförvaltningen vad orsaken till deras handling och beslut är. Vi har än idag inte fått något tydligt svar. Vi är av den bestämda uppfattningen att en kommunal förvaltnings verksamhet bör genomsyras av transparens och öppenhet. Vi kan inte annat än ställa oss frågan vad det är för agenda som driver förvaltningen i denna fråga. 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Thomas Antoni                                                              Nicolas Strömbäck

Ordförande                                                                     vice ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv